Naša filozofia

Poslaním našej výchovy a vzdelávania je pomôcť dieťaťu, aby sa vedel orientovať vo svete v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život – formujeme výchovu v duchu metódy Marie Montessori. Snažíme sa rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť aktívny, zodpovedný, čestný, samostatný, pracovať spoločne v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť nápaditý, dokázať riešiť problém. Naša materská škola je školou, ktorá podporuje zdravý vývin dieťaťa. Podporujeme kreativitu detí, ich túžbu ukázať, čo všetko dokážu a vedia.

HLAVNÉ MYŠLIENKY MONTESSORI PEDAGOGIKY

ĎIEŤA JE TVORCOM SEBA SAMÉHO:na vyvíjajúce sa dieťa síce pôsobia ľudia a okolité prostredie, ale je len na ňom samotnom, čo, kedy a akým spôsobom ho ovplyvní.
POMÔŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL SÁM:dieťa získava vedomosti a zručnosti svojím tempom a vlastnými silami. Úlohou pedagóga je mu v tom pomáhať.
RUKA JE NÁSTROJOM DUCHA:práca s predmetmi rukou – vďaka spojenia fyzickej a psychickej aktivity – je základom pre pochopenie vecí, javov, pre rozvoj myslenia a reči.
REŠPEKTOVANIE SENZITÍVNYCH OBDOBÍ:cielené využitie individuálnych období, kedy je dieťa zvýšene citlivé a pripravené pre získavanie určitého typu znalostí a zručností.
SLOBODNÁ VOĽBA PRÁCE:len dieťa samo rozhoduje čo, s kým a ako dlho bude robiť, pretože
každé dieťa je jedinečné.
POLARIZÁCIA POZORNOSTI:využitie schopnosti dieťaťa sústredene, intenzívne a dlho vykonávať činnosť,
ktorá ho zaujala.

Scroll to Top